Vaskemaskine og tørretumbler med livstidsgaranti, skal ikke være besværligt eller gemme på overraskelser. Derfor har vi i WhiteOn prøvet at gøre vores betingelser så gennemskuelige som muligt.

Betingelserne vil forklare hvilke forpligtelser du som Lejer skal overholde og hvordan vi i WhiteOn vil overholde vores løfter, så læs det hele igennem og stil gerne spørgsmål til os over chat eller på mail.

Vi vil gerne fremhæve følgende:
- at du som Lejer skal behandle produkterne som var de dine egne. (Se 2.4)
- at vi i WhiteOn til gengæld sikre at du altid kan få vasket dit tøj. (Se 3.x)
- at du som Lejer til enhver tid kan opsige dit abonnement med 1 måneds varsel. (Se 4.3)
- at du ved opsigelse inden for første år, opkræves et afhentningsgebyr. (Se 4.9)
- at WhiteOn kan opkræve et kompensationsbeløb, hvis vi ved mislighold ikke kan få adgang til at afhente maskinen. (Se 9.3)

1. Anvendelsesområde

1.1 Disse betingelser gælder for enhver aftale indgået mellem WhiteOn ApS, CVR: 40311181 og en Lejer.

1.2 Aftaler indgået mellem WhiteOn og Lejeren, som afviger fra eller udgør et tillæg til disse betingelser, er kun gyldige, hvis WhiteOn udtrykkeligt bekræfter dette, f.eks. pr. e-mail.

2. Lejers brugsret og ansvar

2.1 Lejer har ret til at anvende de lejede produkter.

2.2 De lejede produkter må ikke fremlejes, udlånes eller overlades til tredjemand medmindre det er skriftligt aftalt med WhiteOn.

2.3 De lejede produkter må i aftalens fulde løbetid ikke fjernes fra leveringsadressen uden forudgående aftale med WhiteOn.

2.4 Lejer skal vedligeholde de lejede produkter, således at de til enhver tid er i god og brugbar stand og ikke udviser anden forringelse end, hvad der følger af almindeligt slid og ælde.

2.5 Lejer er forpligtet til at dække enhver skade på de lejede produkter, som opstår pga. fejlanvendelse, forkert håndtering, overbelastning m.v. (i tvivlstilfælde fastsættes det af en faglært, om der er tale om en skade).

3. Service

3.1 WhiteOn er forpligtet til at udføre nødvendig service på de lejede produkter, således produkterne fremstår funktionsdygtige.

3.2 WhiteOn forpligter sig endvidere til i lejeperioden, som service at udbedre alle normalt forekommende mekaniske og elektroniske fejl på de lejede produkter, som medfører at de lejede produkter ikke kan anvendes til det formål, som de er beregnet til (funktionsfejl).

3.3 Udbedring af forhold som skyldes lejers behandling, herunder skødesløshed eller fejlagtig behandling, hærværk, naturskade, m.v. er ikke omfattet af WhiteOns forpligtelse til udbedring.

3.4 WhiteOn forbeholder sig retten til, til enhver tid, at søge udbedring før en eventuel ombytning. WhiteOn kan ombytte produkter med tilsvarende produkter efter WhiteOn’ vurdering.​

4. Abonnementsperiode og ophør

4.1 Lejer har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage fra bestilling. Dette meddeles via mail til mail@whiteon.dk

4.2 Abonnementet løber i én måned, hvorefter det forlænges automatisk med én måned ad gangen. Første betaling dækker resten af den igangværende måned..

4.3 Opsigelsesvarslet er én måned. Fra den dag, hvor WhiteOn har modtaget Lejerens opsigelse, løber Abonnementet i en måned. Ophørsdatoen er således en måned efter opsigelsesdatoen.

4.4 Lejeren har brugsret til de lejede produkter indtil Ophørsdatoen. Lejeren skal betale abonnementsafgiften indtil Ophørsdatoen.

4.5 Lejer og WhiteOn aftaler tidspunkt for afhentning af det lejede produkt. Lejer skal dog give WhiteOn mulighed for at afhente det lejede produkt senest 7 dage efter ophørsdatoen.

4.6 Hvis Lejeren vælger at få det lejede produkt afhentet inden Ophørsdatoen, bortfalder alle Lejers rettigheder i henhold til Abonnementet, men Lejeren skal fortsat betale den fulde abonnementsafgift indtil Ophørsdatoen.

4.7 Forudsat at det lejede produkt endnu ikke er returneret, kan Lejeren annullere opsigelsen uden beregning ved at sende en e-mail til WhiteOn. E-mailen skal være modtaget af WhiteOn senest 3 dage inden Ophørsdagen.

4.8 Hvis det lejede produkt, pga lejer ikke kan afhentes senest 7 dage efter Ophørsdatoen, opkræves der betaling for en ny abonnementsperiode. Hvis lejer gentagne gange ikke giver WhiteOn adgang til at afhente produktet opkræves et kompensationsbeløb. Se 9.3

4.9 Hvis abonnementet opsiges inden for 1 år opkræves et afhentningsgebyr på 999 kr. pr maskine. Efter et år er afhentning helt gratis

5. Betalinger

5.1 Den månedlige ydelse vil blive opkrævet via automatisk træk på det betalingskort lejer har oprettet hos WhiteOn ifm. aftale om levering. Første betaling sker dagen efter levering af maskinen.

Vi modtager Visa/Dankort og MasterCard

5.2 Hvis abonnementsafgiften ikke betales, eller betalingen afvises ved en fejl, har Lejeren misligholdt sin betalingsforpligtelse. Lejeren vil modtage en rykker for betalingen af det skyldige beløb efter 16 dage hvormed der opkræves et rykkergebyr på 100kr. Hvis Lejer gentagne gange ikke betaler overdrager WhiteOn sagen til inkasso. Alle yderligere udgifter, renter og udenretlige omkostninger afholdes af Lejer.

5.3 Alle priser er oplyst i DKK og inkl. 25% moms.

6. Begrænsning af WhiteOn ansvar

6.1 WhiteOn’ ansvar for skade på lejer, dennes nærmeste, gods, forretningsforbindelser m.v. begrænses til forhold der skyldes grov uagtsomhed fra WhiteOn’ side, samt ansvar fastsat i almindelige, ufravigelige erstatningsregler.

6.2 Skade på det lejede, lejer, lejers ansatte/nærmeste eller på tredjepart eller gods tilhørende nogen af disse m.v. erstattes ikke af WhiteOn, hvis produktet har været anvendt i strid med brugsanvisninger, eller hvis det lejede og evt. andet produkt benyttet i tilknytning til det lejede, ikke er forsvarligt installeret og vedligeholdt og dette ikke skyldes WhiteOn’ forhold.

6.3 Indirekte tab og følgeskader dækkes ikke af WhiteOn.

7. Levering og risiko

7.1 WhiteOn installerer de lejede produkter til eksisterende og lovlige installationer. WhiteOn kan forlange ulovlige forhold udbedret for lejers regning og risiko før installation.

7.2 Ved levering af de lejede produkter skal lejer straks undersøge disse og ved fejl eller mangler reklamere til WhiteOn umiddelbart efter.

7.3 Modsætter lejer sig levering, eks. ved ikke at møde op, eller at lovlig installation ikke er muligt, er WhiteOn berettiget til at kræve erstatning.

7.4 Efter levering påhviler ansvar og risiko for de lejede produkter alene lejer, dog undtaget forhold omfattet af service jf 4.

7.5 Hvis WhiteOn kører forgæves opkræves et gebyr på 799 kr. Dette vil fx komme i spil hvis du ikke er hjemme i det tidstum vi sammen har aftalt at maskinen bliver leveret, hvis der ikke er plads til maskinen eller hvis du annullerer leveringen mindre end 48 timer før leveringstidspunktet

8. Ændringer

8.1 WhiteOn forbeholder sig ret til at ændre abonnementsafgiften. Lejeren modtager besked om eventuelle ændringer pr. e-mail med mindst to måneders varsel.

8.2 Lejeren får med mindst en måneds varsel besked om eventuelle ændringer af disse betingelser på www.whiteon.dk og pr. e-mail.

8.3 WhiteOn forbeholder sig ret til at transportere eventuelle krav mod Lejeren til tredjemand.

9. Misligholdelse

9.1 WhiteOn forbeholder sig ret til at opsige abonnementet (helt eller delvist) ved skriftlig meddelelse til Lejeren, hvis:

- Lejeren misligholder sine forpligtelser i henhold til abonnementet.
- Lejeren tages under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling eller er erklæret konkurs.
- Lejeren indgår en aftale om gældssanering.
- Lejeren misbruger ordningen.
- Lejeren bevidst afgiver forkerte oplysninger til WhiteOn.

9.2 Lejeren kan ophæve abonnementet uden varsel ved WhiteOn' væsentlige misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til betingelserne.

9.3 Hvis det lejede produkt, pga Lejer, ikke kan afhentes af WhiteOn senest 7 dage efter Ophørsdatoen, vil Lejeren skulle betale WhiteOn 6.000 kr. i kompensation per produkt.

10. Ejendomsret

10.1 WhiteOn besidder ejendomsretten til de lejede produkter, herunder alle tilbehørsdele, m.v. der måtte tilføjes, eller erstatte dele af produkterne under abonnementsperioden. Lejers betaling af lejeydelsen indebærer ikke at lejer bliver hel eller delvis ejer af de lejede produkter.

10.2 Lejer er uberettiget til at sælge, pantsætte eller på anden måde råde retligt over de lejede produkter, tilbehør, m.v.

11. Databeskyttelse

11.1 WhiteOn går højt op i beskyttelsen af dine personoplysninger. Vi har forklaret vores beskyttelse af persondata i vores Privatlivspolitik. Du finder vores Privatlivspolitik på whiteon.dk/privatlivspolitik. Spørgsmål og kommentarer hertil kan sendes til mail@whiteon.dk.

12. Lovvalg og tvister

12.1 Abonnementet og betingelserne er underlagt dansk ret.

12.2 Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med abonnementet, skal afgøres ved Aarhus Byret.